Vương Trọng:

Vương Trọng:
BIẾN ĐỔI THẦN TỐC ?
Bốn tháng trước ngang tầm quốc tế
Mà hôm nay đã tệ vậy sao?
Phải đâu dân nói tào lao
Miệng quan đầu tỉnh ai nào dám nghi.
Ngang quốc tế những gì thế hử
Tài sản quan là thứ kể đầu
Chuyện này dân biết từ lâu
Làm sao tính được sang giàu của quan!
Ngang quốc tế toà ngang dãy dọc
Khu phố Tàu cứ mọc như rươi
Những vùng bí mật bao thời
Sân bay, bến cảng bày phơi sát Tàu…
Bí thư nói ở đâu tan nát?
Từ máy bay quan sát phía tây
Nát tan là chuyện lâu nay
Sao quan đầu tỉnh lúc này mới trông?
Xin ghé mắt phía đông thêm chút
Voọc Sơn Trà sùi sụt khóc than
Thiêng liêng linh khí đại ngàn
Cuốn theo lợi ích bầy đàn còn đâu!
Nhìn Đà Nẵng bấy lâu đại biến
Càng thấy thương ông Nguyễn Bá Thanh
Mồ ông cỏ chẳng thể xanh
Nỗi đau trần thế đang hành cõi âm.
THẢO DÂN
(FB. Vương Trọng)