Năng bố thí cúng dàng và phát nguyện thì sẽ được gặp bậc đại giới hành cao thượng Dhutanga (đủ 13 pháp đầu đà):

Năng bố thí cúng dàng và phát nguyện thì sẽ được gặp bậc đại giới hành cao thượng Dhutanga (đủ 13 pháp đầu đà):
Ngài được nhân dân Băng La Đét cung kính suy tôn:
Arahan Anubuddha Most Ven. Shilananda Sthabir Dhutanga Bhante
Một lần được đảnh lễ cúng dàng trực tiếp thì…ước nguyện nhiều đời mới thành tựu.