3 comments

  1. Ping đầu tiên là phát bóng mà không đẹp thì dễ thua. Lên sóng mà nội dung không hấp dẫn thì không có khán giả 🙂

Comments are closed.